Helsingin Jakelu-Expert Oy

Kauppa- ja toimitusehdot

Voimassa 19.1.2015 alkaen toistaiseksi

Helsingin Jakelu-Expert Oy:stä käytetään tekstissä lyhennettä Hjex, sen alihankkijasta nimitystä Jakeluyritys. Jaettavia mainoksia, lehtiä, näytteitä ym. kutsutaan nimellä materiaali. Toimeksiantajaa kutsutaan jäljempänä asiakkaaksi.

1. Tarjous

Tarjous on kirjallinen ja se on voimassa 14 vrk tarjouksen päiväyksestä, ellei tarjouksessa toisin mainita. Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, Hjex vahvistaa tilauksen. Mikäli asiakas ei hyväksy vahvistusta, tulee asiakkaan välittömästi, viimeistään kolmen (3) vuorokauden kuluessa, ilmoittaa asiasta Hjex:lle. Muutoin Hjex katsoo vahvistuksen hyväksytyksi, jonka mukaan Hjex toteuttaa jakelun.

Tarjouspyyntöön ja tarjoukseen liittyvät kirjalliset esitykset, jakoalueluettelot, jakeluhinnat ym. ovat Hjex:n omistamaa tietoa eikä asiakkaalla ole oikeutta käyttää niitä muulla tavalla hyväkseen eikä luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle ilman Hjex:n kirjallista suostumusta.

2. Hinta

Sovitun jakeluhinnan lisäksi Hjex:llä on oikeus laskuttaa niistä kustannuksista, jotka johtuvat sopimukseen sisältymättömistä töistä tai haitoista, kuten

a) jaettava materiaali on niputtamatta tai taittamatta,

b) materiaalin toimitus on viivästynyt Hjex:stä tai Jakeluyrityksestä riippumattomista syistä,

c) noutaa materiaalin,

d) vie näytekappaleet liikkeisiin,

e) suorittaa jakelun pyhäpäivänä tai muuna poikkeavana päivänä,

f) tuote poikkeaa kooltaan, painoltaan tai käsiteltävyydeltään sovitusta,

g) materiaalin välissä tai sisällä olevista muista jakotuotteista,

h) talousmäärien, jakelualueiden tai alueluokitusten muutoksista,

i) asiakas toimeksiantaa lisätyön,

j) Hjex:lle tai Jakeluyritykselle aiheutuvista varastointikuluista, mikäli materaali toimitetaan sovittua aikaisemmin tai mikäli sitä joudutaan varastoimaan sovitun jakoajan jälkeen,

k) asiakkaan kanssa sovitusta jakeluajankohdan siirrosta Hjex:lle toimenpiteiden aiheuttamista lisäkuluista,

l) mahdollisista veroista tai muut valtiovallan toimesta säädettävistä maksuista ja niiden muutoksista toimialaan, työvoimaan, kuljetukseen ja muihin Hjex:stä riippumattomiin kustannuseriin. Voimaan tullessaan em. maksut tai kustannukset lisätään jakeluhintoihin täysimääräisinä ilman erillistä ilmoitusta, riippumatta kaupan vahvistusajankohdasta.

m) mahdollisten alueellisten toimialajärjestelyjen yhteydessä Hjex pidättää oikeuden neuvotella yhteistyön ehdot uudestaan sopimusosapuolten kanssa vallitsevaa tilannetta vastaavaksi.

Hjex vastaa talousmäärätietojen jatkuvasta päivityksestä ja laskuttaa aina tilausten mukaisten Hjex:n talousmäärien mukaisesti.

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

3. Toimitusehdot

a) Kuljetukset, varastointi ja toimitusaikataulu

Ellei toisin kirjallisesti sovita, materiaalin on oltava toimitettuna Hjex:n ja kunkin Jakeluyrityksen varastoon seuraavasti: keskiviikkojakelu: saman viikon maanantaina klo 13.00 mennessä; viikonvaihdejakelu: saman viikon keskiviikkona klo 16.00 mennessä. Mahdollisten arkipyhien johdosta materiaali tulee toimittaa vastaavasti aikaisemmin.

Ellei Hjex:n kanssa ole sovittu kuljetuksesta, asiakas vastaa materiaalin toimituksesta jakelupaikkakunnille Hjex:n ohjeistuksen mukaisesti.

Mikäli asiakas ja Hjex eivät kirjallisesti muuta ole sopineet, on Hjex:llä oikeus hävittää Hjex:n haltuun jäänyt materiaali seitsemän (7) vuorokauden kuluttua sovitun jakeluajankohdan päättymisestä.

Rahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas.

b) Materiaalin koko, niputus, taitto ja pakkaus

Materiaalin koko on min. 105x200 mm, max. 320x230 mm, paksuus max. 8 mm. Yksittäinen nippu ei saa ylittää painoltaan 10 kg:a.

Materiaalin on oltava niputettu ja taitettu täsmälleen samansuuruisiin (50, 100 tai 200 kpl) eriin Hjex:n ohjeistuksen mukaan. Niput on sidottava ja pakattava siten, että ne kestävät kuljetuksen jakajille ym. käsittelyn myös sen jälkeen, kun kaukokuljetusta varten tehdyt pakkaukset tai lavat on avattu Jakeluyrityksen varastossa.

c) Aikataulu

Hjex ilmoittaa asiakkaalle tai sovittaessa kirjapainolle toimitusaikataulun, jonka mukaan materiaali tulee olla noudettavissa kirjapainosta ja toimitettuna Jakeluyrityksiin. Jos kuljetus viivästyy Hjex:stä johtumattomasta syystä, jakelu siirtyy vastaavasti seuraavaan mahdolliseen jakopäivään. Jakelupäivän sattuessa pyhäpäivälle Hjex pidättää oikeuden siirtää tuotantoajankohtaa.

d) Toimeksiannon peruuttaminen

Tilauksen peruuntuessa Hjex:llä on oikeus veloittaa asiakkaalta kaikki toimeksiannosta aiheutuneet kustannukset ja muu mahdollinen vahinko.

e) Toimeksiannon keskeyttäminen

Hjex:lla on oikeus joko rajoittaa tai keskeyttää jakelua tai olla kokonaan jakamatta materiaalia, joka on sisällöltään ristiriidassa voimassaolevien lakien tai yleisen oikeuskäsityksen kanssa tai on hyvän tavan vastaista tai vastoin Hjex:n etuja.

4. Vastuu jakeluista

Hjex vastaa vain siitä, että jakelut toteutetaan sovitulla tavalla.

Asiakas vastaa jaettavasta materiaalista ja sen sisällöstä, kuten siitä, että painotuotteissa olevat tiedot ovat oikeita. Samoin asiakas vastaa siitä, että materiaali ei sisällä vaarallisia tai kiellettyjä aineita eikä mitään lain tai hyvän tavan vastaista. Hjex ei vastaa taloyhtiön, kiinteistön tai muun ulkopuolisen esteen tai kulkurajoituksen aiheuttamasta jakeluhäiriöstä.

Talouksiin, joissa on mainoskielto, Hjex ei suorita mitään jakelua.

5. Ylivoimainen este

Hjex ei vastaa häiriöistä, jotka johtuvat Hjex:stä riippumattomista syistä, joita ei kohtuudella voida ennakoida tai poistaa. Tällaisia ovat esimerkiksi jaettavan materiaalin pilaantuminen, tulipalo, poikkeukselliset sääolosuhteet, Jakeluyrityksen äkillinen toimimattomuus, lakko, työvoimapula, odottamaton häiriö ATK-laitteissa, Hjex:n käyttämissä ohjelmissa tai viestintäyhteyksissä, viranomaisten toimenpiteet ym. force majoure -luonteiset esteet.

6. Reklamaatiot

Jakelua koskevat reklamaatiot tulee ilmoittaa todistettavasti Hjex:lle. Reklamaatiossa tulee olla yksilöity tieto tapahtuneesta tai häiriöstä ja sen paikasta sekä ajasta. Reklamaatio tulee tehdä kahden (2) arkipäivän kuluessa kyseisestä jakopäivästä. Mikäli yksilöityjä tietoja ei toimiteta Hjex:lle, ei Hjex ole velvollinen suorittamaan reklamaatioselvitystä.

Hjex sitoutuu korjaamaan yhteisesti todetut häiriöt viimeistään seuraavan mahdollisen jakelun yhteydessä, ellei se ole mahdotonta materiaalin loppumisen, asiakkaan kiellon tai muun syyn takia.

1. Hjex:llä on aina oikeus häiriön korjaamiseen em. tavalla, eikä Hjex:lle synny korvausvelvollisuutta mikäli Hjex on tarjoutunut häiriön korjaamiseen em. tavalla.

2. Hjex ei ole korvausvelvollinen, ellei häiriö aiheuta asiakkaalle merkittävää haittaa.

3. Korvauksen ylärajana on se, mitä veloitus jakelusta olisi ollut kyseiseltä jakamattomalta tai väärin jaetulta kappalemäärältä. Suunnittelu-, paino-, rahti-, myynti-, markkinointi-, goodwill-, tai muut liikemenetykset sekä mahdolliset asiakkaan toimesta tapahtuneet korvaavat markkinointitoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin.

Jos jakeluhäiriö johtuu siitä, että asiakas tai hänen toimeksiantajansa on antanut Hjex:lle tai Jakeluyritykselle puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai ohjeita, häiriöstä vastaa asiakas.

7. Maksuehdot

Hjex:n luottohyväksynnän jälkeen maksuehto on 14 vrk. netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain 4§:n 3 momentin mukainen . Laskun huomautusaika on 8 vrk. Hjex laskuttaa tuotantopäivän mukaan ellei toisin ole sovittu.

Hjex:n luottohyväksynnän puuttuessa asiakas maksaa toimeksiannon ennakkosuorituksena viimeistään kolme (5) arkipäivää ennen jakelun aloittamista.

Jos asiakas laiminlyö kauppahintaan tai sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa taikka jos asiakkaalla on julkinen maksuhäiriö tai jos Hjex saa tiedon maksukyvyn heikkenemisestä, on Hjex:llä oikeus keskeyttää tai pidättäytyä jakelusta ilman korvausvelvoitetta. Jakelun keskeyttämisestä tai pidättäytymisestä on Hjex:n tiedotettava asiakkaalle. Näistä toimenpiteistä asiakkaalle aiheutuvista seurauksista ja Hjex:lle aiheutuneista kustannuksista, vastaa asiakas täysimääräisesti.

8. Vakuutukset

Asiakas vastaa luovuttamansa materiaalin vakuuttamisesta kuljetus-, palo- tai muun vahingon varalta.

9. Erimielisyydet

Asiakkaan ja Hjex:n väliset erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelulla osapuolten kesken, toissijaisesti Helsingin Käräjäoikeudessa tai Hjex:n niin halutessa välimiesoikeudessa, välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti.

10. Muutokset ja voimassaolo

Hjex pidättää itselleen oikeuden toimitus- ja kauppaehtojen muutoksiin. Muutos tulee osapuolia sitovaksi kun siitä on annettu tieto asiakkaalle. Hjex:n toimitus- ja kauppaehtoja noudatetaan, ellei asiakkaan ja Hjex:n välillä ole kirjallisesti muuta sovittu.

MATERIAALIN TOIMITUSOSOITTEET

Jaettava materiaali on toimitettava seuraavan luettelon mukaisesti:

Helsingin Jakeluexpert Oy:n terminaali:
Hankasuontie 3, 00390 Helsinki

seuraavien alueiden materiaali:

 • Helsinki
 • Espoo
 • Kauniainen
 • Kirkkonummi
 • Vantaa postinumerot 01280 ja 01600-01760

Jakelujuniorit Oy:n terminaali:
Palkkikuja 6 D, 04300 Tuusula

seuraavien alueiden materiaali:

 • Vantaa postinumero 01200-01260 ja 01300-01530
 • Kerava
 • Tuusula
 • Järvenpää
 • Sipoo
 • Pornainen
 • Mäntsälä
 • Hyvinkää
 • Nurmijärvi
 • Riihimäki
 • Hausjärvi
 • Loppi